เรื่องอัพเดท

อินทัช เผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2560 ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH”

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เผยกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2560 ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH” มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจและผู้บริโภค ตลอดจนภาคชุมชน สังคมและประเทศชาติ

อินทัช  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH” อินทัชมุ่งพัฒนาธุรกิจผ่านการทำงานในสามส่วนหลักดังนี้:

  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น: มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการลงทุนและบริหารงานในธุรกิจโทรคมนาคม สื่่อ และเทคโนโลยี
  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภค: โดยบริษัทจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่‹ๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่่อ และเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการตั้งงบในการศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อหาโอกาสลงทุนในดิจิตอล เซอร์วิส IoT และบิ๊ก ดาต้า
  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภาคชุมชน สังคมและประเทศชาติ: โดยยึดมั่นหลักการเป็šนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ และพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs)

Philip_Tan 2

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทด้านการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และหนึ่งในกลยุทธ์ของเราก็คือการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสังคม และผู้ถือหุ้นได้

“ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH” อินทัชได้วางกลยุทธ์ไว้หลายด้านในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจการร่วมค้า (Joint Venture) การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) และ/หรือการสร้างการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคหรือตลาดระดับองค์กร ซึ่งเราเองก็เปิดกว้างในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อย่างไรก็ดี อินทัชจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจและคัดเลือกอย่างรอบคอบในการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดสรรงบประมาณในการศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ในเบื้องต้นอยู่ที่ จำนวน 250 ล้านบาท” นายฟิลิป กล่าว

Philip_Tan 1

ในปี พ.ศ. 2559 อินทัชมีผลกำไรลดลงจากปีก่อน 21 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 12,708 ล้านบาท อันสืบเนื่องมาจากการที่      เอไอเอสมีต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ไทยคมมีรายได้ลดลง ทว่าบริษัทก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกำหนดนโยบายเงินปันผล นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาอินทัชออกจากการลงทุนไป 2 โครงการ โดยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 20 รวมทั้งมีการพิจารณาโครงการใหม่ 4 โครงการ เป็นโครงการที่สำเร็จแล้ว 2 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ทั้งนี้ อินทัชยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ต่อไป

Philip_Tan 3

ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย (AIS) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ (Thaicom) และธุรกิจอื่นๆ (High Shopping และ InVent)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*