เรื่องอัพเดท

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรเก้าเดือน 249 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.42 บาทต่อหุ้น

บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (“บริษัท”) มีรายได้รวมเท่ากับ 2,203 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที ไม่สามารถชดเชยยอดขายที่ลดลงของธุรกิจสมุดหน้าเหลืองและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถรักษาผลกำไรช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 ได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 249 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.42 บาท/หุ้น เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที การบริหารจัดการต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดของกลุ่มบริษัท

อนึ่ง ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที) สำหรับช่วงเก้าเดือนของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 251 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.42 บาท/หุ้น แบ่งเป็น

  • กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี2558 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนบริการด้านศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (ดาต้าเซ็นเตอร์) และบริการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม (Broadband for Condominium)
  • เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 27 ล้านบาท

บริษัทยังคงกลยุทธ์สำหรับปี 2559 โดยเน้นการผลักดันการขายสินค้าและบริการด้านไอซีที และสานต่อการขยายการลงทุนด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเฉพาะพื้นที่ เจาะกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียมที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ในส่วนของธุรกิจสมุดหน้าเหลือง และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการด้านออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าสมาร์ทโฟนและกลุ่มลูกค้าองค์กรให้มากขึ้น ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อกำไรในภาพรวม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*