เอ็ตด้า กระทรวงดีอี เปิดตัวบริการใหม่ Mobile Application : 1212 OCC รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ง่าย – สะดวก – รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ล่าสุดเปิดแอปพลิเคชัน 1212 OCC : Online Compliant Center ต่อยอดจากการโทร. มุ่งสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ สะดวก ใช้งานง่าย รวดเร็ว พร้อมผนึกหลายองค์กรเดินหน้าร่วมแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า เผยว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำนั้นไม่เพียงแต่เฉพาะในมิติของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น ยังรวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ในขณะเดียวกัน เอ็ตด้าก็มุ่งส่งเสริมในด้านต่างๆเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนั้น เมื่อดำเนินการดูแลป้องกันปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการใช้งาน ส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมให้ประชาชนมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการอย่างควบคู่และต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง

จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดีย ที่คนไทยใช้กันมากขึ้นติดอันดับต้น ๆ ทั้งการใช้ไลน์ เฟซบุ๊ก สอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 ที่เอ็ตด้า ได้ทำการสำรวจและพบว่า จำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้ง สมาร์ตโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่อ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 85.5% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน 82.1 % และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวัน”

จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมมีโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีอย่างปฏิเสธไม่ได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ เอ็ตด้า เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC  หรือ Online Complaint Center เปิดช่องทาง โทรศัพท์สายด่วน 1212  และอีเมล 1212@mict.go.th ในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ที่ครอบคลุมทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจะเป็น Single Contact Point ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสจากประชาชน เรามีความพร้อมที่จะคัดกรองและประสานเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างตรงกับขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นมิติทางสังคมที่ประชาชนช่วยสอดส่องและสะท้อนปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการปัญหาและนำไปสู่การป้องกันปัญหาการใช้เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอันเป็นรากฐานในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ

เอ็ตด้า กระทรวงดีอี ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมจากโทรศัพท์สายด่วน 1212  และอีเมล 1212@mict.go.th เพื่อบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบและตอบสนองไลฟ์สไตล์ประชาชนในยุคดิจิทัลที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นทุกวัน  ดังนั้น 1212 OCC Application จึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งการแจ้งเรื่องร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงการติดตามข่าวสารและบทความเตือนภัยต่างๆในได้ที่เดียว” สุรางคณา กล่าว

02-etda-occ-1212

ที่ผ่านมา เอ็ตด้า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC  ระหว่าง กระทรวงไอซีที (ในขณะนั้น) และอีก 4 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ถือเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยบริการประชาชนในรูปแบบ Single Contact Point

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอ็ตด้า เผยสถิติที่น่าสนใจว่า ในช่วง 4 เดือนแรกหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง (กรกฎาคม – ตุลาคม 2559 ) พบการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1212 OCC และ อีเมล 1212@mict.go.th จำนวน 6,210 เรื่อง ซึ่งมากกว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนตลอดปี 2558 ที่มีจำนวนเพียง 2,524 เรื่อง และเมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2559 พบว่า มีจำนวนสูงถึง 8,331 เรื่อง เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 3.5 เท่า โดยหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC จะทำการคัดกรอง รวบรวมหลักฐาน และประสานส่งต่อหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานและแก้ไขปัญหาตามขอบเขตภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ ในช่วง 4 เดือนดังกล่าว ทางศูนย์ฯ ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไปยัง กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1,496 เรื่อง และในกรณีการปิดตัวของเว็บดีล Ensogo มีผู้ร้องเรียนผ่าน 1212 OCC จำนวน 409 เรื่อง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ประสานและรวบรวมหลักฐาน ตลอดจนส่งต่อเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำนวน 241 เรื่อง เป็นต้น

“ทั้งนี้ การเริ่มต้นใช้งานแอป 1212 OCC ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พร้อมบริการประชาชนด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงลงทะเบียนยืนยันตัวตนและล็อกอินเข้าใช้งาน เมื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเลขทีร้องเรียน หรือ Issue ID  เพื่อใช้ในการติดตามเรื่องโดยระบบของแอปพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนเข้ากับระบบรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฯ โดยตรง อีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพประกอบ หรือแนบไฟล์ภาพ ส่งภายในแอปฯ ได้เลย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ได้มากที่สุด และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและประสานกลับมาหาผู้ส่งเรื่อง รวมถึงคัดกรองและส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

สำหรับแอปพลิเคชัน 1212 OCC นี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่าน Play Store (ระบบแอนดรอยด์) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า 1212OCC ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน App Store (ระบบไอโอเอส) จะพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดได้เร็ว ๆ นี้  รวมถึงการเปิดให้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 1212 OCC ภายในเดือนมกราคม 2560 นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*