เรื่องอัพเดท

ราชบุรีโฮลดิ้งส่งเสริมการใช้พลังงานชุมชนอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ พลังงานชุมชนสู่ปีที่สามของการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้และทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ขยายผลสู่การตระหนักรู้คุณค่าทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนสู่สังคมในวงกว้าง

 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในทุกโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สำหรับโครงการพลังงานชุมชนนั้น มีการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โครงการมีระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2557-2559 โดยปีแรกเป็นการให้ความรู้ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานชุมชน ส่วนปีที่สองมุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.) และทีมช่างชุมชน สำหรับปีที่สามมุ่งการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการเป็นสถานที่ดูงาน โดยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

“บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “พลังงานชุมชน” ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้าส่งเสริมการจัดทำแผนพลังงานชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ด้านพลังงาน ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นต้นแบบขยายผลให้ชุมชนอื่นๆ จัดทำแผนพลังงานชุมชน โดยคาดว่าโครงการจะสามารถสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานในรูปแบบเครือข่าย และชุมชนนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาช่วยลดการใช้พลังงานหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย” นางบุญทิวา กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับปี 2559 โครงการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน มีการคัดเลือกหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ละ 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านได้รับเงินสนับสนุน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ หลังจากนั้นจึงมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินโดยผู้แทนบริษัทฯ สำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้รางวัลชนะเลิศระดับตำบล โดยมีเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม กิจกรรมการประหยัดพลังงาน และการสร้างความยั่งยืน ผลปรากฏว่าศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนรางวัลชนะเลิศระดับตำบลที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่

  1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์พลังงานบ้านเขาหัวคน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  2. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพบ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  3. ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนบ้านรักษ์พลังงาน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*