พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร เน้นสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนสู่ดิจิทัล

พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม จัดงานสัมมนา “The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery” นำเสนอโซลูชั่น และเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร แก่ลูกค้า  โดยมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และจัดการทรัพยากรองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

          บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร  SAP ERP และ SAP ด้านสาธารณูปโภค (SAP IS-Utility) ที่มีประสบการณ์มากว่า10 ปี   อีกทั้งยังเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ เช่น  ระบบ Enterprise  Asset Managemrnt (EAM)  ระบบ Enterprise Content Management (ECM) และ Robotic Process Automation (RPA)  โดยทำการศึกษาความต้องการและทำความเข้าใจถึงปัญหาขององค์กรระดับ Enterprise  ที่ต้องการหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโซลูชั่นที่เหมาะสม มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการปรับตัวก้าวสู่ธุรกิจในโลกดิจิทัล

          นางสาวศิริลักษณ์  ชื้นประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่ที่พอร์ทัลเน็ทรับทราบ คือ หลายองค์ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่ไม่ทราบว่าควรจะประยุกต์ใช้อย่างไร หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายบริการด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ โดยพุ่งเป้าที่กลุ่มเป้าหมายองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณูปโภค เป็นหลัก”

จึงได้ร่วมกับ ไอบีเอ็ม พันธมิตรของกลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก  จัดสัมมนา “The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery”  เพื่อนำเสนอ โซลูชั่น และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ตอบโจทย์ในการยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลแบบครบวงจร  เช่น  เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว  และรองรับการเติบโตในอนาคต   เทคโนโลยี Intelligent Asset Managementเพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินในองค์กร  โซลูชั่นด้าน “Data Security” สำหรับองค์กร เพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้บริโภค รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    เทคโนโลยีเหล่านี้หากนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และพัฒนาการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

“ในการให้บริการของพอร์ทัลเน็ท เราจะศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ เจาะลึกกระบวนการทำงานในแต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่าง  เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด” นางสาวศิริลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท พอร์ทัลเน็ท  จำกัด ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบและวางระบบ รวมถึงดูแลระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ( ERP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAP อย่างครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษา และวางระบบ Enterprise  Asset Management , Enterprise Content Management   และ Robotic Process Automation   ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้ออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนการใช้งานระบบ SAP  อย่างต่อเนื่อง  เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีฐานข้อมูล SAP HANA ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  การไฟฟ้านครหลวง และ การประปานครหลวง รวมถึงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จาก SAP ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการทำงานที่ได้มาตรฐาน  รวมถึงบุคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญ และรู้จริงจนได้รับการรับรอง ด้านการบริหารงานโครงการบนระบบ SAP  (Certificate  PMP = Project Management Professional )     และได้รับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3  จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะส่งมอบระบบ และการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานในระดับสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างแท้จริง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*